Tento web běží z hostingu pod PRIA SYSTEM s.r.o.
Váš košík :
Váš košík je prázdný
Upozornění: Váš prohlížeč nepřijímá cookies. Pro uložení zboží do košíku a objednání zboží musíte cookies povolit.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecná ustanovení
Obchodní podmínky, jež jsou uvedeny níže, platí pro nákup v našem internetovém obchodě www.lunadekor.cz. Podrobněji vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, tedy provozovatele, dodavatele na jedné straně a práva a povinnosti zákazníka, kupujícího na straně druhé.
Provozovatel internetového obchodu Luna Dekor:
Pavel Mareček,
Sv.Čecha 513
Zlín 760 01
Není plátce DPH
IČ: 67509011
Číslo bankovního účtu: 1135526012/3030
Telefonní číslo: (+ 420) 777 874 074
Volat můžete v době od: 8:00 - 18:00

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva: Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.Dodavatel/prodávající: Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující: je zákazníkem našeho internetového obchodu. Díky platné právní úpravě rozlišujeme kupujícího, jež je spotřebitelem a kupujícího, jež spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel: je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to FO, která nakupuje výrobky či užívá služby za jiným účelem než je pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel: je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva: umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svou vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li to mu okolnosti na straně prodávajícího nebo kupujícího. V takovém případě může být smlouva uzavřena i v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce.  Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, jako je internet, telefon aj., pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá. Vaše jakékoli dotazy zodpovíme na telefonním čísle: 777 874 074 a to v době od 08:00 - 18:00.

Doručení objednávky
Druh zásilky    Do hmotnosti / cena
50 g - standard1)    100 g    500 g    1 kg    2 kg
Doporučená zásilka + balné
46,00 Kč    54,00 Kč    57,00 Kč    63,00 Kč    69,00 Kč

Druh zásilky    Do hmotnosti / cena
500 g    1 kg    2 kg
Doporučený balíček + balné
79,00 Kč    84,00 Kč    88,00 Kč

Druh zásilky    Do hmotnosti / cena
2 kg    5 kg    10 kg    15 kg    20 kg
Obyčejný balík + balné
72,00 Kč    79,00 Kč    93,00 Kč    107,00 Kč    121,00 Kč


Druh zásilky    Do hmotnosti / cena
2 kg    5 kg    10 kg    15 kg    20 kg
Cenný balík + balné
93,00 Kč    100,00 Kč    115,00 Kč    130,00 Kč    145,00 Kč

Distribuci zboží zajišťujeme po celé České republice.

Platební podmínky
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky či e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky.
Platební podmínkou se rozumí platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad “Zálohová faktura-daňový doklad”. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
Všechny ceny jsou konečné, uváděny vč. DPH a dalších poplatků, které je spotřebitel za zboží povinen zaplatit.  Spotřebitel má možnost před provedením objednávky seznámit se skutečností po jakou dobu zůstává cena v platnosti.
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vymezeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání.


Způsoby plateb
platba převodem - Zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet u Air bank. Po dokončení objednávky Vám zobrazíme podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo vaší objednávky ). Zboží  Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.
on-line platba prostřednictvím Air bank - číslo účtu prodávajícího je 1135526012/3030
platba na dobírku - při zasílání obchodním balíkem české pošty
Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
Storno objednávky ze strany kupujícího –  kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Na telefonním čísle 777 874 074 a nebo mailem info@lunadekor.cz

Právo odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem - v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy se poštovné vrací jednorázově nebo poměrně, podle rozsahu odstoupení od kupní smlouvy. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od smlouvy. Doporučujeme odeslat e-mail na adresu info@lunadekor.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a nákladů na dodání zboží z internetového obchodu na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na našich internetových stránkách.
Odešlete prosím mailem na info@lunadekor.cz a následně přibalte ke zboží.
Zboží doručte zpět na naši provozovnu, adresa Bc. Pavel Mareček, Sokolovská 1154, 763 02 Malenovice.
Zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, odešlete pokud možno v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní. Pokud možno s dokladem o koupi (popř. kopií). Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit.
Peníze za zboží a náklady na dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to zpravidla do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Při vracení peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky bude účtováno 41,- Kč za náklady spojené s odesláním.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv
Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originálním obalu na dodávku novin, periodik a časopisů spočívajících ve hře nebo loterii

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akce" nebo jiné označení obdobného významu.  V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Odpovědnost za vady zboží - záruka
Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.
Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Záruční práva
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
jde-li o vadu odstranitelnou - právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží- právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží - právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci - právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Záruční doba pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku
Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu kontaktováním kupujícího pomocí e-mailu info@lunadekor.cz nebo na telefonním čísle: 777 874 074. 
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu.
Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude dle požadavku kupujícího toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo vrácena již zaplacená částka zpět. Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, obraťte se na telefonní číslo775 574 074 nebo zašlete dotaz na email: info@lunadekor.cz

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace, zejména poštovného, v nutné výši.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
Ochrana osobních dat
Pan Bc. Pavel Mareček, jako provozovatel serveru www.lunadekor.cz je registrovaným správcem osobních údajů (číslo registrace u ÚOOÚ je ….......) a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Internetový obchod www.lunadekor.cz se zavazuje k dodržování všech pravidel týkajících se ochrany osobních údajů a informací. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Jméno a příjmení:
Adresu pro fakturaci a dodání zboží:
Telefonické spojení:
Elektronickou adresu (e-mail):

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje:
Název firmy:
Adresu pro fakturaci a dodání zboží:
IČ:
DIČ:
Telefonické spojení:
Elektronickou adresu (e-mail):

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Provozovatel internetového obchodu Bc. Pavel Mareček garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně.
Svou registrací v internetovém obchodu www.lunadekor.cz souhlasíte se:
- zpracováním Vašich osobních údajů internetovým obchodem lunadekor.cz k marketingovým účelům.
- zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu (maximální četnost takové nabídky je 1x/ týden). Odhlášení Vaší emailové adresy je možné přímo v nabídce nebo na e-mailu: info@lunadekor.cz
Váš souhlas
Používáním internetového obchodu www.lunadekor.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.
Změna a výmaz Vašich osobních údajů z registrace / rozesílací databáze
Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když nám zavoláte na telefonní číslo 775 574 074 nebo napíšete na email: info@lunadekor.cz
Vaše registrace bude změněna popřípadě vymazána.
Pokud se rozhodnete vymazat Váš email z naší rozesílací databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo nám napište email na: info@lunadekor.cz s žádostí o vyřazení.
O vymazání Vašeho kontaktu budete informováni mailem.

Poštovné již od 46 kč

Cenu poštovného přizpůsobíme vždy velikosti objednávky. Nemusíte platit zbytečné náklady navíc.

Expresní dodání

Objednané zboží je po jeho uhrazení doručeno nejčastěji do 3 pracovních dnů.

Široký sortiment

Připravili jsme široký sortiment bytové dekorace, křížkového vyšívání a knih s návody na výrobu panenek.

Vše skladem

Všechno zboží držíme skladem, máte tedy jistotu, že Vaše zboží bude včas u Vás.